You are here

Original article: miR-301a promotes intestinal mucosal inflammation through induction of IL-17A and TNF-α in IBD

Chong He, Yan Shi, Ruijin Wu, Mingming Sun, Leilei Fang, Wei Wu, Changqin Liu, Maochun Tang, Zhong Li, Ping Wang, Yingzi Cong, Zhanju Liu

Gut, 2016;65:1938-1950 Published Online First: 3 September 2015 doi:10.1136/gutjnl-2015-309389