You are here

The utility of food antigen test in the diagnosis of Crohn's disease and remission maintenance after exclusive enteral nutrition

Gefei Wang, Jianan Ren, Guanwei Li, Qiongyuan Hu, Guosheng Gu, Huajian Ren, Zhiwu Hong, Jieshou Li

Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, Available online 6 November 2017